21 Mart 2019 Perşembe

Kurt adamlar efsanesi


Kurt adamlar efsanesi

Vahşi kurtlara dönüşen insanlara ilişkin söylentiler yüzyıllardır dilden dile dolaşıyor. Bu söylentiler acaba nereden kaynaklanıyor. Bunlar bir batıl inanç mı? bir psikolojik hastalık mı? yoksa geçmiş zamanlarda yaşanan fakat zamanla kaybolmuş bazı efsanelerden mi ibaret?

Kurt adam söylence leri Ardında yatan ne?

19. yüzyılın ortalarına doğru, Polonya'da Cracow ve Varşova'dan akıp geçen Vistula Irmağının yeşerttiği, tablo güzelliğinde bir Tepe'de mutlu bir kalabalık eğleniyordu. Genç insanlardan oluşan topluluk müzik, dans ve şarkılarla hasat Festivalini kutluyorlardı. Herkes gönlünce eğleniyordu.
Eğlencenin tam ortasında insanın kanını donduran bir çığlık sesi duyuldu. Herkes eğlenceyi bırakarak çığlık sesinin geldiği yöne doğru koştu. karşılaştıkları korkunç manzara ise; kocaman bir kurt bir kızı yakalamış sürüklüyordu. Bu kız Kısa bir süre önce nişanlanmıştı. Nişanlısı görünürler de yoktu. Cesur bir genç kurdun peşine düşüp takip etti ve sonunda da kurtla karşı karşıya geldi. Kızı bırakan Kurt ağzından salyalar akıtarak delikanlı ile boğuşmaya başladı. Adeta bir kuş gibi ona saldırmaya onu hırpalamaya başladı. Bu arada köylülerde evlerinden silahlarını alıp gelmeleri ile kalabalıktan korkan kurdun kızı alıp kaçırdığını gördüler.

Aradan yıllar geçti. Yine aynı Tepe'de eğlencelerin olduğu bir günde yaşlı bir adam köylülerin arasına yaklaştı. Köylüler onu eğlenceye davet etti. Fakat adam Sessiz ve sakin bir şekilde bir köşeye çekilip içki içmeyi tercih etti. Kendi yaşlarına yakın bir köylüde ona eşlik etti. Köylü; yaşlı adamın gözlerine birkaç dakika dikkatle baktıktan sonra;" John.. Sen misin?" diye sordu.

Yaşlı adam başı ile evet dedi. Köylü, yıllar önce ortadan kaybolan ağabeyini birdenbire tanımıştı. Üstelik ağabeyi kurdun yıllar önce kaçırdığı kızın nişanlısıydı eğlenenler eğlenmeyi bırakıp yaşlı adamın etrafını sarmış ve ilginç hikayesinin dinlemeye başladılar.

Adam bir büyücünün hışmına uğrayarak Kurda dönüşmüştü. O hasat Festivalinde nişanlısını kaçırmış ormanda bir yıl yaşamışlar sonra da kız ölmüştü. Adam anlatıyordu:

" ondan sonra vahşi ve Öfkeli duygularla kadın erkek çocuk tüm insanlara Saldırdım her hayvana zarar verdim tam bir kurt gibi, kanlı ayak izlerimi hiçbir zaman tümüyle temizleyemem" sözün burasında kan ve kader ile dolu ellerini gösterip devam etti:" hemen hemen 4 yıldan beri ilk defa insan biçimine girdim. Oradan oraya dolaştım. Sizleri bir kez daha görmeyi diledim. Kulübemi ve insan olarak doğup büyüdüğüm köyümü... Artık, gene kurt oluyorum..." bu sözleri söyler söylemez kurt biçimine girdi hayretler içinde köylülerin gözleri önünde hızla fırlayıp ormana daldı Bir daha da asla görülmedi.

Bu Öykü'nün masalları andıran birçok yanı olması onu ciddiye almayı zorlaştırıyor. Acaba aşırı içki köy folklorunun her zamanki zenginliğiyle birleşip renkli Hayal güçlerini harekete geçirmiş olabilir mi? Öykü dilden dile dolaşırken ayrıntı üstüne ayrıntı eklenerek bugünkü haline gelmiş olabilir. Bu kuvvetli bir ihtimal.


Birçok mitolog, tarihçi, folklorcu ve psikolog bundan salt gerçek olarak söz ediyorlar. Bu fikrin öne sürüldüğü bazı kitaplar şunlardır:

1883'te Yayınlanan, James Stallybrass'ın kitabı,Teutonic Mythology, elbe kıyılarına yerleşmiş eski bir Alman soyunun mitolojisini anlatır. 1892'de yayınlanan john Fiske nin kitabı,Myths and Miyth-Makers (mitler ve mit yaratanlar) 1863'te yayınlanan Walter E.Kelly'nin kitabı,Coriosities of Indo-European Tradition and folk-lore (Hint Avrupa geleneği ve folklorunun ilginç yanları).
Bu konuda ciddi bir çalışma yapılmak istendiğinde karşılaşılan en büyük problem, gerçeği laf kalabalığından ayıklaya bilmektir. Buradaki hikayede de yapılması gereken budur.

Kurt adam nasıl doğdu?

Bir insanın bir hayvan, özellik lede kurt biçimine girebilmeye yetenekli olması , kurt adam söylence sinin çıkış kaynağı hakkında yeterli bir açıklama değildir. Çok eskiden beri çeşitli kaynaklarda kurt adam öykülerine rastlanıyor.

M.Ö.5.yy da yaşamış olan eski Yunanlı tarihçi Heredot, bu konudan söz eder. Eski Yunanlılar ve Karadeniz'in kuzey kıyılarında yerleşmiş Scythia soyu, bölge yerlileri Neurianları sihirbaz olarak kabul ediyorlardı. Olağanüstü büyücülerin her yıl birkaç gün için kurda dönüştüklerine inanıyorlardı. Tarihin babası olarak nitelendirilen Herodot ise, dilediklerinde Kurda, dilediklerinde insana kolayca dönüşebilen bir insan türünden söz ediyordu.

İnsan etine duyulan açlık

Bir görüşe göre yüzyıllar önce, insanlığın erken tarihlerinde, kurt adam doğal olmayan bir istekle İnsan etine açlık duyan bir canlı olarak kabul edilirdi. Bu insan, çeşitli büyülerin yardımı ile, dilediğinde yırtıcı bir kurda dönüşmesinin bir yolunu bulmuştu.

Eskilerin söylediğine göre, kurda dönüşen kişi, insan sesini ve insan gözlerini muhafaza eder. Ancak, vahşi dört ayaklı kurdun kuvvet ve kurnazlığını taşır. Kurt adamın kim olduğunu ses ve gözlerinden tanımak mümkündür.

Antik edebiyatta kurt adam

Biçim değiştirerek kurda dönüşme olayından, roma edebiyatında bir büyü işi olarak söz edilir. Milattan sonra 1. yüzyılda eser vermiş Vergilius, bu söylence den söz eden ilk Latin ozanı oldu.

Bunu Propertius,Servius,ve Petronius izledi.Petronius milattan sonra 54- 68 yılları arasında Nero dönemi Roma'sının saray eğlence müdürüydü. Satyricos adlı kitabında da Hiciv, macera ve fantezi dolu bir “kurtadam” öyküsü de vardır.

Eski Yunan ve Roma geleneğinde bir insanın kurda dönüşmesi, bir ceza olarak simgeleniyor. Böyle bir olayı milattan sonra 64- 113 yıllarında yaşamış olan Pilinius şöyle anlatıyor:
" Tanrılara insan kurban etme törenlerinden birinde kurban, gölün Kıyısından alınır. Ancak kurban, kaçarak karşı kıyıya yüzdü. Karaya çıktığında Kurda dönüşmüştü. Bundan sonraki 9 yıl boyunca yanında bir grup insanla Kırlarda dolaştı. Eğer bu süre içinde insan etine yaklaşmazsa yine insan olacaktı. Nitekim kurtuldu ama hayatının 9 yılını kurt olarak yaşadı.

Mitcel Tanrı'nın gazabı

Günahı yüzünden ceza olarak kurt adama dönüşen birinin öyküsünü de milattan önce 43 ve milattan sonra 18 tarihleri arasında yaşamış Ovidius anlatır. Metamorphoses(Değişimler) adlı uzun şiirinde, yaratılıştan Sezar'a dek olan mucizevi değişimlerden söz eder.

Romalı Ozan ovidius, Arkadya’nın mitsel kralı Lycaon'un öyküsünü anlatır." tanrılar Tanrısı Olimposla Jüpiter, Lycaon' u denemek için kılık değiştirerek onun sarayı'na yemeğe gider. Lycaon da onun tanrı olup olmadığını anlamak için insan etinden yemek ikram eder. Jüpiter bunu anlayınca ceza  olarak Lycaon'u kurda çevirir. O da bu kimlikle sonsuza dek kalır ve çevreye korku salar"
Milattan önce 4 Yüzyıl civarında Eflatun ve Milattan sonra 2. Yüzyıl Pausanias da hemen hemen aynı türden değişim öyküleri anlatarak aynı noktada buluşuyorlardı.

Cadılar ve kurt adamlar

15. ve 16. yüzyıllarda kurt adama dönüşme inancı tüm Avrupa'da büyücülük ve cadılıkla aynı kefeye konurdu. Özellikle Fransa ve Almanya'da kurt adam olduğundan şüphe edilen biri Acımadan yakılır ya da asılırdı.

Nitekim kurt adam avı dinsel duygular adına yapılırdı. Büyücü ve kurt adam mahkemeleri bugün bile anlatılıyor. Sözgelimi 100 yıldan daha fazla bir süre, 1520 1630 yıllarında Fransa'nın yaklaşık 30.000 kurt adam olayıyla sarsıldığı biliniyor.

Çeşitli örnekler

1574 Fransa'da Dijon yakınlarındaki dole de Gilles Garnier adında bir kurtadam köye zarar vermek ve küçük çocukları yemekle suçlandı suçunu itiraf edince kazığa geçirilerek yakıldı.

Birkaç yıl sonra 1598 de yine Fransa'da Caude yakınlarındaki ıssız ve vahşi bir yörede birkaç Fransız köylüsü 15 yaşındaki bir erkek çocuğunun cesedini buldu. Çocuk korkunç bir şekilde parçalanmıştı ve her yerinden kanlar fışkırıyordu. Bir çift kurt da cesedi yiyordu. Uzaktan köylüleri görünce kaçıp ağaçların arasında kayboldular. Köylüler kurtları izlediler ve bir Çalılığın içinde yarı çıplak bir adam buldular. Uzun saçlıydı bakımsız , uzun ve kirli bir sakalı sanki pençe görünümünde uzun ve kirli tırnaklara vardı. Aralarında pıhtılaşmış kanlar ve insan eti parçaları görünüyordu.

Bir ruh hastası

Adam jacgues Rollet adında bir ruh hastasıydı. Köyde gelip de kaçmadan önce cesedi parçalıyordu. Aslında ortada kurt filan yoktu. Adamlar o anda bir heyecanlı halleriyle bu ruh hastası adamı bir kurt adam olarak algılamış olabilir. Fakat bunu anlayabilmek imkansızdı. Ama şurası kesin Rollet kendini bir kurtadam hissediyordu.

Bu Kuruntunun etkisi altındayken birçok insanı parçalayıp yemişti Sonuçta ölüme mahkum edildi fakat paris Mahkemesi kararı bozdu onu bir akıl hastanesine gönderdi Burası idam edilmeyen kurt adamların kapatıldığı bir yerdi.

Çağdaş örnekler
Kurt adamları ilişkin olaylar eskisi kadar yoğun olmamakla birlikte zaman zaman bu tür olaylardan bahsediliyor. Örneğin 1. Dünya Savaş'ından kısa bir zaman önce 3 Kurt Adamın ele geçirildiği öne sürülmüştür. 1925'te Fransa'nın Strazburg kenti yakınlarındaki bir köyün halkı, köyden bir çocuğun kurt adam olduğuna ilişkin tanıklık ettiler. 5 yıl sonra Bourg la Reine de bir kurt adam korku saldı. Pierre van Peasen ,1939 da yayımladığı, bizim çağımızın günleri adlı kitabında bu olaya değiniyordu.  

Dolunayın kurtları
1946'da Kuzey Amerika'nın en eski Kızılderili kabilelerine biri olan Navajo lara 4 ayakta bir katil Musallat oldu. Bu garip yaratık her Dolunay zamanı ortaya çıkıyordu.
1949'da Roma'da bir polis ekibi garip davranışları olan bir adamı izlemekle görevlendirildi. Adam kurt adam psikozu içindeydi. Düzenli olarak her Dolunay döneminde kontrolünü kaybediyor ve ürkünç bir şekilde oluyordu.
1957'de Singapur'da polisler benzeri bir olayı izlemek için görevlendirildiler. Çünkü, bir yatılı kız okuluna sürekli olarak bir Kurt adamın saldırdığı İddia ediliyordu. Kızlardan biri bir gece başucunda duran birisinin varlığını hissederek gözlerini açtı. Karşında saçları burnuna kadar düşen uzun ve sivri dişli korkunç görünüşlü bir adam duruyordu fakat olayın ardındaki gizem çözülemedi.
1975'de İngiliz gazeteleri, Staffordshire'ın Eccleshall köyünde yaşayan 17 yaşındaki bir gencin olağanüstü haberleri ile dolup taşıyordu. Delikanlı, kurt adama dönüştüğü inancı içindeydi. Bu zihinsel acılarına, kalbine sapladığı bir bıçakla son verdi. Delikanlının yakınlarından biri de şöyle diyordu:
Ölmeden çok kısa bir süre önce bana telefon etti yüzünün ve ellerinin renk değiştirdiğini ve giderek kurt adama dönüştüğünü söyledi Az sonra sesi giderek homurtuya dönüştü.”
Halihazırdaki bilimsel bilgiler kurtadam olayında olduğu gibi bir insan formunu bu kadar kısa zamanda bir başka biçimi dönüşmesinin kesinlikle imkansız olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla kurt adam efsaneleri tümüyle cehalet ve kuruntu üzerine kurulmuş olabilir. Fakat yine de yüzlerce yıldır bildirilen bu tür olayların göz ardı edilemeyeceği belirtiliyor.